ועדת האתיקה נוהל

כל אחד ואחת יכולים לפנות לוועדת האתיקה בנושאים הנראים להם דורשי בירור.
הוועדה תתייחס לפנייתכם ותברר תלונות ברצינות וביסודיות.
חברות וחברי הוועדה מחויבים לסודיות. ועדת האתיקה משמשת כתובת
גם לשאלות ובקשת הבהרות לגבי סוגיות אתיות.

אושר על ידי הוועד המנהל של הארגון בתאריך 22.8.2015

המסמך מנוסח בלשון נקבה אך מתייחס לשני המינים

  1. מטרות

1א. לקדם, לטפח ולהטמיע את האתיקה המקצועי בקרב חברות ארגון מורי היוגה בישראל (להלן: “הארגון”) ותלמידותיו.

1ב. להשיב על שאלות של חברות הארגון, התלמידות והציבור הרחב, בסוגיות אתיות הנובעות מאמנת הארגון (‘אמנה למורה ליוגה’; להלן: “האמנה”) ואחרות.

1ג. לברר ולטפל בתלונות על הפרות של עקרונות וכללי האמנה, על-ידי מורות ליוגה, למען שמירה על האתיקה המקצועית וכבוד המקצוע. בהקשר זה הארגון יעודד, במקום שבו נדרשת התערבות כזו, הגשת תלונות ו/או עריכת בירורים שעה שעולה חשד להתנהגות המפרה את כללי האתיקה של האמנה.

1ד. האמנה מהווה חלק בלתי נפרד מנוהל זה.

  1. סמכויות

2א. ועדת האתיקה (להלן: הוועדה) עצמאית לחלוטין הן בבדיקת פניות בנושאים אתיים, הן בקבלת החלטות ובטיפול לפי נוהל זה. הוועדה תשמש כוועדה מייעצת וממליצה למוסדות הארגון, בכל נושא עקרוני.

2ב. הוועדה תמליץ לוועד המנהל על דרכים להטמעתה של האתיקה המקצועית בארגון. בין באמצעות הדרכות יעודיות למורים, בין בפעילויות של הארגון כגון כנסים וימי עיון, ובין בהכשרה אתית הולמת בקורסים למורים, הכשרה שתהווה תנאי להכרת הארגון בקורס. הוועדה מוסמכת להמליץ בפני מוסדות הארגון על תוספות ו/או תיקונים לאמנה ולנוהל הנוכחי כאחד.

2ג. לוועדה סמכות לדון בתלונות של חברות הארגון, של תלמידות ושל פונות מהציבור הרחב על הפרה של עקרונות וכללי האתיקה, על ידי מורה ליוגה החברה בארגון או שאינה חברה בארגון.

2ד. הוועדה מוסמכת לדון גם בסוגיות עקיפות הנגזרות מהפרת כלליה של האמנה, ו/או בעניינים הפוגעים באתוס המקצועי של הארגון. כגון מה ייעשה בחברת הארגון שהורשעה בפלילים, או שהתגלתה לגביה מניעה ערכית אחרת להמשיך ולהיות חברה בארגון או למלא בו תפקיד. דיונים אלה יתנהלו על-פי הכללים שיפורטו בנוהל זה ועניינם טיפול בהפרות האמנה.

2ה. הוועדה מוסמכת לפרש את אמנת האתיקה, והיבטים מקצועיים אחרים במקום שפרשנות שכזו נדרשת בין לצורך הכרעה בתלונות אד-הוק ובין בשאלות עקרוניות.

  1. הרכב הוועדה וסוגיות נלווית

3א. ועדת האתיקה ממונה על-ידי יו”ר הארגון, באישורו של הוועד המנהל. ועדת האתיקה תמנה דרך קבע חמש חברות ותכהן ברצף חמש שנים. בוועדה תוכל לכהן חברה אחת שאיננה חברה בארגון. כל שאר חברות הוועדה יהיו חברות בארגון. הרוטציה של החברות בוועדה תיעשה באופן מדורג, אף היא על-ידי יו”ר הארגון באישורו של הועד המנהל. ניתן להאריך חברות בוועדה, מעבר לחמש שנות הכהונה הראשונות, עד לשתי קדנציות נוספות – סה”כ שלוש קדנציות רצופות לכל היותר. הוועדה תבחר מתוכה יו”ר.

3ב. המורות החברות בוועדה יהיו מורות ותיקות, העוסקות בהוראה עשר שנים לכל הפחות. לפחות אחת מחברות הוועדה תהיה מורה המכשירה מורים. רצוי כי חברת ועדה אחת לפחות תהיה מומחית בתחום של פגיעות מיניות. (בעלת הכשרה במרכזי הסיוע או פסיכולוגית/עו”סית המומחית בטראומה). לפחות חבר אחד בוועדה יהיה גבר.

3ג. חברות הוועד המנהל לא תוכלנה לכהן בו זמנית גם כחברות בוועדה.

3ד. פרשה חברת ועדה מתפקידה – תמנה יו”ר הארגון חברה אחרת תחתיה, באישורו של הוועד המנהל. חברת ועדה המבקשת לפרוש מתפקידה תודיע על כך ליו”ר הוועדה לפחות 30 ימים מראש, על-מנת לאפשר החלפה נאותה.

3ה. חברת ועדה לא תשתתף בדיון ובהחלטה בדבר תלונה שהוגשה נגדה. במקרים אלה תשב בוועדה ממלאת מקום שתיקבע על-ידי יו”ר הוועדה באישורה של יו”ר הארגון. הוגשה תלונה שכזו נגד חברת הוועדה, והוועדה מצאה כבר בשלב הבירור הראשוני כי יש בה ממש ולו לכאורה, תשעה חברת הוועדה את כל פעילותה בוועדת האתיקה לאלתר, וזאת עד לסיום הדיון בעניינה. במקרה כזה תמונה חברה אחרת תחתיה לוועדה.

3ו. חברת ועדה לא תשתתף בדיון ובהחלטה על תלונה, במקרה שבו קיים חשש לגביה כי היא מצויה בניגוד עניינים, או שעלולה להיווצר מראית עין של ניגוד עניינים כזה. החשש האמור יובא מבעוד מועד בפני יו”ר הוועדה והיא תחליט ותכריע האם יש בו ממש המחייב את פסילתה של אותה חברה. היה והחשש האמור יופנה כלפי יו”ר הוועדה – תכריע בעניין יו”ר הארגון.

3ז. בכל עניין הנוגע לעבודתה, רשאית הוועדה לפנות ליועצת משפטית וכן להיוועץ במומחיות אחרות הנוגעות לתחום עיסוקה של הוועדה.

3ח. חברות הוועדה מחויבות, מעצם הסכמתן לכהן בה, לשמור על סודיות בכל הנוגע לתוכנם של דיוני הוועדה, לרבות זהות האנשים, תוכן העדויות המובאות בפניהן, וכן כל ראיה רלוונטית אחרת. מחויבות זו תמשיך לחול על החברות גם בתום מילוי תפקידן בוועדה, וזאת לתקופה בלתי מוגבלת. הסודיות האמורה תחול על חברות הוועדה בכל דבר ועניין למעט בפעולות פנימיות שלהן, בעניין הנדון בפניהן, בתוך הארגון, מול הוועד המנהל, יו”ר הארגון, ומומחים שהוועדה תיוועץ בהם. מומחים אלו יחויבו על ידי הוועדה בסודיות האמורה וזאת כתנאי בל יעבור להיוועצות בהם. במקרה של התנגשות בין חובת הסודיות החלה על חברה בוועדה לבין חובות אחרות שלה, בין על-פי דין ובין מסיבות אחרות – תכריע בסוגיה יו”ר הועדה.

  1. פניות לוועדה

4א. הפנייה לוועדה תיעשה בכתב, באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני שנועדה לכך. ניתן לפנות לוועדה גם בכתב, דרך הארגון. הארגון יפרסם באופן בולט את דרכי הפנייה לוועדה.

4ב. תלונה שנתקבלה תועבר על-ידי יו”ר הועדה לחברות הוועדה לקריאה. בתום העיון האמור תתקיים היוועצות בין חברותיה האם יש צורך לקיים השלמה ראשונית של בדיקת התלונה. במידת הצורך תיערך על-ידי הוועדה השלמת מידע, איסוף ראיות או גביית עדויות נוספות. פעולות אלו יתועדו בכתב וייחתמו הן על-ידי המתלוננת ו/או העדה ו/או מוסרת הראיה, הן על-ידי חברת הוועדה הגובה אותן. לאחר קריאת התלונה ובדיקתו של כל חומר משלים שייגבה, תחליט הועדה אם יש במעשים או במחדלים המפורטים בתלונה ובחומר שנאסף כדי להוות הפרה לכאורה של האמנה ו/או של החוק. כמו כן תחליט הוועדה אם קיים בתלונה על השלמותיה מידע מספיק לבחינתה של התלונה, ומתוך כך האם יש בסיס להמשך פעולתה. החלטה כאמור תוכל להתקבל גם במשאל שייערך על-ידי יו”ר הועדה בין חברותיה באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני.

4ג. החליטה הוועדה כי אין בתלונה בסיס לפתוח בבירור, או כי אין בה ממש על-פי החומר הקיים – תודיע על כך במכתב מנומק לפונה. הפונה רשאית לערער בכתב בפני הוועדה על החלטתה זו, תוך 14 ימים מיום קבלתה את ההחלטה.

4ד. היה ומעשה התלונה נראה בעיני הוועדה, ולו לכאורה, גם כעבירה על החוק, על הוועדה ליידע בכך את הפונה, לרבות העובדה שעומדת לה הזכות לפנות למשטרה. החליטה הפונה להגיש תלונה במשטרה – יושהה הבירור בוועדה עד לתום חקירת המשטרה. לאחר סיום הבירור המשטרתי, ו/או כל הליך ממסדי אחר, תשקול הוועדה האם יש מקום לפתיחתו של דיון מחודש בתלונה. נתקלה הוועדה בעבודתה בעבירה לכאורה ומוטלת עליה חובת דיווח – תמלא הוועדה את חובתה על-פי כל דין.

  1. הליך הבירור בפני הוועדה

5א. החליטה הוועדה לפתוח בבירור תלונה:

(1) תיידע בכך את המתלוננת.

(2) תעביר את התלונה לנילונה, לאחר קבלת רשותה בכתב של המתלוננת, בצירוף מכתב מטעם הוועדה המבקש את תגובתה בכתב תוך 20 ימים מיום קבלת המכתב.

(3) בכל שלבי הדיון האמורים תהיה הנילונה חייבת בשמירת סודיות מלאה לגבי זהותה של המתלוננת ופרטי תלונתה. כמו כן ייאסר עליה ליצור כל קשר איתה ו/או עם עדות אחרות, במישרין או בעקיפין.

(4) לאחר קבלת תגובתה של הנילונה, תשקול הוועדה אם די בחומר שלפניה כדי לקיים דיון פנימי בעניין ולקבל בעקבותיו החלטה, או שברצונה לזמן את הנילונה או הפונה או כל גורם רלוונטי אחר לדיון נוסף בפניה.

(5) עם קבלת תגובתה של הנילונה, תשקול הוועדה אם להשעות אותה ו/או את פרסומיה בבימות הארגון עד לתום הבירור בעניינה.

(6) הוועדה רשאית לפרסם כי נפתח בפניה הליך בירור שבמסגרתו נבדקות תלונות נגד מורה. (7) לא הגיבה הנילונה בכתב כמבוקש או לא אישרה את הגעתה לדיון אם זומנה אליו, עד לתאריך הנקוב בזימון, או לא הגיעה אליו, או לא שיתפה פעולה עם הוועדה בעניין מהותי בכל דרך אחרת – יתקיים הדיון בהיעדרה, תוך שהוועדה מוסמכת לקבל כל החלטה בעניינה.(8) העלתה הנילונה בתגובתה בכתב, טענה ו/או בקשה מנומקת לפסילתה של חברת ועדה או יותר – תובא הבקשה להכרעתה של יו”ר הועדה. פסילה כזו תאושר רק אם קיים חשש ודאי וממשי למשוא פנים של חברת הועדה כלפי הנילונה. החלטתה המנומקת של יו”ר הועדה תימסר לנילונה. התקבלה על-ידי יו”ר הוועדה טענת הפסילה – תמנה יו”ר הארגון חברה אחרת לוועדה לצורך הדיון בתלונה.

5ב. הוועדה תערוך רישום בפרוטוקולים של תוכן דיוניה וישיבותיה. במידה ובישיבותיה נגבות על ידה עדויות – הן תתועדנה בכתב ותיחתמנה על-ידי מוסרת העדות ועל-ידי גובת העדות מתוך הוועדה. לפרוטוקולים יצורפו כל המסמכים, המכתבים והראיות שנאספו במהלך בירור התלונה תוך ציון מדויק בפרוטוקול מתי נאספו, מי הגישן, מה מקורן ובאיזה הקשר התקבלו. כל המסמכים האמורים יישמרו על-ידי הוועדה במקום מוגן שייקבע לשם כך על-ידי יו”ר הועדה.

5ג. מרגע שהוועדה החלה בדיוניה היא תשתדל לקיימם ברצף, כך שסך כל ימי הבירור וההכרעה לא יעלו על 60 יום. היה ונוצרו נסיבות חריגות המחייבות סטייה מלוח זמנים זה, יו”ר הועדה מוסמכת להאריך את המועדים ב-30 יום נוספים בלבד.

5ד. בהיותו של הבירור בפני הוועדה ודיוניה, עניין פנימי מקצועי של הארגון לענות בו, לא יהיו רשאיות הנילונה ו/או המתלוננת להיות מיוצגות על-ידי מאן דהוא בדיונים ו/או ההליכים שיתקיימו בפני הועדה.

5ה. הקוורום לקבלת החלטות בישיבות הוועדה יעמוד על ארבע חברות. במקרה של שוויון קולות – יכריע קולה של יו”ר הוועדה. במקרים שבהם נמנע מחברת ועדה להגיע לדיון בשל קושי בריאותי או קושי מהותי אחר, היא תוכל להשתתף בדיון באמצעות סקייפ. היה ונבצרות זו עלולה לדעתה לפגוע בשיקול דעתה או באפשרותה לקיים השתתפות של ממש בדיון, תמונה חברה אחרת תחתיה על-ידי יו”ר הארגון.

5ו. בתום דיוניה של הוועדה, ולאחר שתגיע לכלל החלטה, תעלה הוועדה על הכתב את החלטתה הסופית בנוגע לתוכן התלונה ותוצאותיה כשהיא מנומקת וחתומה על-ידי חברות הוועדה.נחלקו הדעות בוועדה – תתקבל החלטתה ברוב דעות. לבעלות דעת המיעוט שמורה הרשות לנמק את החלטתן. החלטת הוועדה תכלול הן הכרעה בעניינים עובדתיים שנתגלעה לגביהן מחלוקת בין הפונה לנילונה, הן הכרעה בסוגיות האתיות העולות מן התלונה והנגזרות מן ההכרעה העובדתית דלעיל. כמו כן תפרט ותנמק הוועדה בהחלטתה את הסנקציה שתוטל על הנילונה או שהוועדה ממליצה לוועד המנהל להטילה, הכול לפי העניין. (ר’ להלן). בסיפא להחלטתה תציין הוועדה בפני הנילונה את זכות הערעור השמורה לה כמפורט בנוהל זה. החלטת הוועדה תימסר לנילונה בכתב.הוועדה רשאית להכריע בדבר הפרה אתית שהתגלתה מתוך העובדות שהוצגו בפניה אף אם הפרה זו לא נכללה בתלונה המקורית שנשלחה לנילונה, ובלבד שניתנה לה הזדמנות סבירה להתגונן בפניה.

5ז. מצאה הוועדה כי הנילונה עברה את ההפרה האתית המיוחסת לה, רשאית הוועדה לחייבה, בנוסף לסנקציות המנויות בנוהל זה, או במקומן – לעשות לתיקון העוולה שיצרה לרבות התנצלות בפני המתלוננת בדרך שהוועדה תמצא לנכון כי תעשה.

  1. סנקציות

הוועדה, בתום דיוניה, כי התבצעה הפרה של אחד או יותר מעקרונות האתיקה וכלליה – בסמכותה להטיל על הנילונה אחת מבין הסנקציות הבאות:

(1) אזהרה.

(2) אזהרה חמורה.

(3) נזיפה.

6ב. מצאה הוועדה, בתום דיוניה, כי התבצעה הפרה חמורה של אחד או יותר מעקרונות האתיקה וכלליה – בסמכותה להטיל על הנילונה אחת מבין הסנקציות הבאות:

(4) הוצאה על תנאי מהארגון, בתנאים שתקבע הוועדה.

(5) השעיה מהארגון לפרק זמן שתקבע הוועדה, תוך הסרת הכרתו של הארגון במורה בתקופת ההשעיה. כנגזרת מכך, במשך תקופת ההשעיה תישלל מן המורה גם הזכות לקבל במה כלשהי במסגרת אירועים או פרסומים של הארגון. השעיה כנ”ל תובא לאישור הוועד המנהל.

(6) הרחקה לצמיתות מהארגון, והסרת ההכרה של הארגון בשיעורי המורה ובקורס המורים שהיא מנחה, היה ויש כזה. כנגזרת מן ההרחקה, המורה לא תקבל במה כלשהי במסגרת אירועים או פרסומים של הארגון. הרחקה כנ”ל תובא לאישור הוועד המנהל.

6ג. בנוסף לסנקציות המנויות בסעיפים 6א. ו–6ב. לעיל, רשאית הוועדה להמליץ, בכל דרך שתמצא לנכון, שלא ללמוד אצל מורה ליוגה שנמצא כי הפרה באופן חמור את הכללים האתיים של האמנה, ולא להשתתף בהכשרת מורים מטעמה, היה ויש כזו.

  1. פרסום

7א. הוועדה תשקול אם להמליץ בפני הארגון על פרסום מלוא החלטותיה או חלק מהן, באיזה פורום, מתי וכיצד. על ההחלטות שעניינן השעיה או הרחקה מהארגון חלה חובת פרסום על-ידי יו”ר הארגון וזאת בכל דרך שתמצא לנכון לעשותה.

כל סוגיית הפרסום הנדונה, כפופה להוראות סעיף 8 לנוהל זה.

7ב. הוועד המנהל יגבה את החלטות הועדה ויפעל כדי שהחלטותיה תיושמנה ככתבן וכלשונן.

  1. ערעור

8א. נילונה רשאית לערער על החלטת הוועדה תוך 20 ימים מיום קבלתה את ההחלטה. הערעור יוגש על ידה בכתב ליו”ר הארגון, ויישמע בפורום שיורכב מיו”ר הארגון וחברת ועד מנהל נוספת וכן חברת הארגון שתמונה על-ידי יו”ר הארגון לצורך שמיעת הערעור.

8ב. הדיון בערעור יוגבל לפרשנותן של העובדות שנקבעו על-ידי הוועדה, ולמיתאם ו/או למידתיות שבין הממצאים לבין ההפרות האתיות שנקבעו. זאת לרבות מידתיותן של הסנקציות אם הוטלו כאלה. בערעור לא יתקיים דיון מחודש בעובדות שנקבעו על-ידי הוועדה לאחר שזו שמעה עדים ובדקה ראיות מכלי ראשון.

עלה בכל זאת הצורך, בדיוניה של ועדת הערעור, לקבל ראיות חדשות ומסמכים שלא הובאו בפני הוועדה בשעתה, רשאית ועדת הערעור לגבות ולקבל ראיות אלה. ראיות כאלה יתקבלו על-ידי ועדת הערעור רק אם השתכנעה שהן לא היו בידי הצד המבקש בזמן אמת, וכי לא ניתן היה לה להשיגן בשעתה, ביגיעה סבירה. הראיות יתקבלו בכפוף לכך שיתאפשר הן לנילונה הן למתלוננת להגיב עליהן מבעוד מועד, וזאת על-פי סדרי הדיון ולוחות הזמנים שתקבע ועדת הערעור.

8ג. הכללים החלים על הנילונה לעניין תגובה בתוך פרק זמן ו/או הופעה לדיון בפני הוועדה כמתואר בנוהל זה, יחולו גם לעניין הערעור בשינויים המתחייבים. זאת לרבות דיון בהיעדר תגובה ו/או בהיעדר המערערת, אם תזומן להופיע בפני ועדת הערעור ולא תעשה כן.

8ד. הכללים החלים על-פי נוהל זה על הימנעות מישיבה בדיוני הוועדה מפאת פסלות וניגוד עניינים יחולו בשינויים המתחייבים גם על ועדת הערעור.

8ה. הכללים החלים על-פי נוהל זה על הוועדה לעניין דרך ניסוחה וכתיבתה של החלטתה, לרבות הנמקות, דעת מיעוט וכדומה, יחולו בשינויים המתחייבים על ועדת הערעור.

8ו. לא יישמע ערעור על החלטת ועדה שהתקבלה לאחר שהנילונה בחרה שלא להעביר את תגובתה בכתב לוועדה, או שבחרה להיעדר מדיון מהותי שזומנה אליו.

8ז. החלטות ועדת הערעור הן סופיות.

8ח. פרסום ההחלטה, היה והוחלט עליו, יתבצע על-ידי יו”ר הארגון רק לאחר שהתקבלה החלטה סופית בערעור בעניינה של הנילונה.

  1. פרשנות כללית

עניין שוועדת האתיקה ו/או ועדת הערעור דנות בו ולא נמצא לו פתרון בנוהל זה, רשאיות הוועדות האמורות לפעול בכל דרך סבירה הנראית להן כטובה וכראויה ביותר לעשיית צדק ולמימוש כללי האמנה כאחד, וזאת על פי שיקול דעתן הבלעדי.

  1. הנוהל

בהיות האמנה ביטוי כתוב לכללים הקיימים מקדמת דנא, והעומדים ביסודה של הוראת היוגה באשר היא, ובהיות הנוהל הנוכחי ניסוח פרוצדורלי של הליכים המקובלים אף הם מקדמת דנא, בארגונים וולונטריים דוגמת ארגון מורי היוגה בישראל – יחולו הוראותיו של נוהל זה גם על אירועים שקרו קודם לכתיבתו ולאישורו הפורמלי על-ידי מוסדות הארגון